МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.СТЕФАНИКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ХІІ Всеукраїнській науковій історико-краєзнавчій конференції «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи», присвяченій 200-річчю від дня народження українських просвітителів І.Вагилевича та М.Шашкевича.

Конференція відбудеться 6–7 жовтня 2011 року в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57).

Тематичні напрями роботи конференції

  • Теоретико-методологічні засади освітянського краєзнавства
  • Краєзнавча робота в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах
  • Краєзнавство у вищій школі
  • Роль освітянського краєзнавства в дослідженні історії населених пунктів України
  • Туристичне краєзнавство в освітній галузі
  • Визначні постаті в освітянському краєзнавстві

У рамках конференції передбачається проведення круглого столу «І.Вагилевич та М.Шашкевич – видатні діячі українського національного відродження ХІХ ст.».

Матеріали конференції будуть видані до початку роботи конференції в журналі «Краєзнавство», що включений ВАК України до переліку фахових видань з історичних наук.

Для участі у конференції просимо надіслати до 4 липня 2011 року текст статті у роздрукованому й електронному вигляді обсягом 0,5 др. арк. (кегль 14, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5; посилання подаються наприкінці тексту через меню «Вставка» автоматично, в посиланнях на архівні джерела інформація подається через кому, напр.: ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 494, арк. 104.) та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи та посада, контактні телефон і адреса, e-mail) за адресою: 01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4, кім. 212 (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).

Обов’язковими вимогами до статті є постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

До статті обов’язково додаються трьома мовами (українська, російська, англійська) прізвище й ім’я автора, назва статті, анотації (кожна до 250 знаків) та ключові слова. У лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається УДК.

Матеріали, що не відповідатимуть вимогам, із помилками або подані невчасно, прийматися до друку не будуть.

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Для довідок: тел. (044) 279-13-88, 278-53-05 (Маньковська Руслана Вікторівна).

Оргкомітет